Başakşehir, Serdar Aziz'le ilgileniyor mu? Açıklama geldi

Başakşehir, Serdar Aziz'le ilgileniyor mu? Açıklama geldi

Lider Medipol Başakşehir'de Başkan Göksel Gümüşdağ, transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.
Serdar Aziz'den sonra onun da bileti kesildi

Serdar Aziz'den sonra onun da bileti kesildi

Teknik direktör Fatih Terim’in sezonun ilk yarısında istenilen performansı gösteremeyen Eren Derdiyok’u Antalya kampına götürmeme kararı aldığı öğrenildi.
"Gol sorunumuzu çözer, mutlaka alalım"

"Gol sorunumuzu çözer, mutlaka alalım"

Şenol Güneş, Başkan Orman ile yaptığı görüşmede eski oyuncusunun alınmasını devam şartları arasında gösterdi. Yönetim Trabzonspor ile görüşmelere hız verdi.
Tolgay Arslan'da sıcak gelişme

Tolgay Arslan'da sıcak gelişme

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan takıma dönüyor. Özür dileyen Tolgay, Şenol Güneş'in onay vermesi halinde Antalya kampında yer alacak.
Muğdat Çelik'e talip var

Muğdat Çelik'e talip var

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 17 puanla 15'inci sırada tamamlayan Akhisarspor'da transfer çalışmaları hız kazandı.
İşte Atatürk'ün tuttuğu takım

İşte Atatürk'ün tuttuğu takım

Ankaralı ünlü koleksiyoner Muhammet Yüksel, Mutafa Kemal Atatürk'ün tuttuğu takımı gösteren o belgeyi ortaya çıkardı...
Instagram'ın yeni gözdesi!

Instagram'ın yeni gözdesi!

Instagram'ın yeni gözdesi Olya Abramovich seksi pozlarıyla yürek hoplatıyor.
Barmenlikten modelliğe

Barmenlikten modelliğe

27 yaşındaki Kanadalı Misa Campo, California'da barmenlik yaptığı sırada bir fotoğrafçı tarafından keşfedilerek modelliğe adım attığını açıkladı.

Ataman'dan Aziz Yıldırım'a destek!

Ga­la­ta­sa­ray’ın ho­ca­sı, ye­nil­dik­le­ri Fe­ner­bah­çe’ye te­şek­kür et­ti. “Ge­çen sezon iki sa­lon­da da ya­şa­nanlar or­ga­ni­zey­di” di­ye­rek ken­di tri­bün­le­ri­ni de eleş­tir­di.

Atamandan Aziz Yıldırıma destek!

“Aziz Yıl­dı­rım sa­mi­miy­se destekliyorum, grup­la­rı te­miz­le­me gay­re­ti­ni di­ğer ku­lüp­ler de sergilemeli” de­di. Ta­raf­tarına “Ül­ker Are­na’da­ki has­sa­si­ye­ti biz de bu hafta Be­şik­taş’a gös­ter­me­liyiz” di­ye seslendi.

Bas­ket­bol Li­gi'nde ön­ce­ki gün oy­na­nan der­bi maç­ta Fe­ner­bah­çe Ül­ker, eze­li ra­ki­bi Ga­la­ta­sa­ray Liv Hos­pi­tal'ı 85-74 mağ­lup et­miş­ti. İki ta­kı­mın ge­çen se­zon ya­rım ka­lan fi­nal se­ri­si­nin ar­dın­dan ilk kez ra­kip ol­du­ğu maç­ta her­han­gi bir tri­bün ola­yı­nın ya­şan­ma­ma­sı ise se­vinç­le kar­şı­lan­mış­tı. Ga­la­ta­sa­ray Ba­şan­tre­nö­rü Er­gin Ata­man da maç son­ra­sı Fe­ner­bah­çe'ye ve ta­raf­ta­rı­na te­şek­kür ede­rek tak­dir top­la­mış­tı.

İşte Ataman'ın açıklamaları;

‘Sadece izlediler’

Ge­çen se­zon ya­şa­nan ta­raf­tar olay­la­rıy­la il­gi­li çar­pı­cı tes­pit­ler ya­pan Ata­man "Fi­nal se­ri­sin­de her iki sa­lon­da ya­şa­dı­ğı­mız olay­lar da or­ga­ni­zey­di. Ama bu kez Fe­ner­bah­çe ta­raf­ta­rı sadece ma­çı iz­le­di ve say­gı or­ta­mı bo­zul­ma­dı. Mün­fe­rit grup­la­rı te­miz­le­me ham­le­si ya­pı­lır­sa ikin­ci ya­rı­da­ki maç da say­gı çer­çe­ve­sin­de oy­na­na­cak­tır. Fe­ner­bah­çe ta­raf­ta­rı­nın gös­ter­di­ği has­sa­si­ye­tin ay­nı­sı­nı Be­şik­taş ma­çın­da ken­di ta­raf­ta­rı­mız­dan bek­li­yo­rum" de­di.

‘En faz­la bin ki­şi­ler’

Fe­ner­bah­çe Baş­ka­nı Aziz Yıl­dı­rım'ın tri­bün gru­bu GFB'yle mü­ca­de­le­si­ni de de­ğer­len­di­ren Ata­man "Şa­yet sa­mi­miy­se, bu mün­fe­rit grup­la­rı te­miz­le­me yö­nün­de­ki açık­la­ma­sı­nı son de­re­ce po­zi­tif bu­lu­yo­rum. Di­ğer ku­lüp­ler de bu­nu yap­ma­lı. En faz­la bin ki­şi­nin spo­ru kir­let­me­si­ne ne­den mü­sa­ade edi­li­yor an­lam ve­re­me­dim" di­ye ko­nuş­tu.

‘Bana bir şey katmazlar’

Er­gin Ata­man, Ob­ra­do­vic ve Iv­ko­vic gi­bi dün­ya­ca ün­lü bas­ket­bol an­tre­nör­le­rin Tür­ki­ye'de ça­lış­ma­sı­na il­ginç yo­rum­lar ge­tir­di. Bu gi­bi tec­rü­be­li isim­le­rin Türk bas­ket­bo­lu­na olum­lu kat­kı ya­pa­ca­ğı­nı ifa­de eden Ata­man "Ba­na bir kat­kı­la­rı ol­maz. Ba­na ki­şi ola­rak ka­ta­ca­ğı tek şey, on­lar­la kar­şı kar­şı­ya oy­na­ma­nın ve­re­ce­ği zevk­tir. Ben, on­lar gel­me­den ön­ce de Eu­ro­le­agu­e’de 2 ta­ne Fi­nal Fo­ur oy­na­dım. Ku­pa 2 ve Ku­pa 3’te Av­ru­pa şam­pi­yon­lu­ğum var. Ta­bi­i bas­ket­bo­lu­mu­zu sa­de­ce bu isim­le­rin kal­kın­dır­ma­sı fik­ri ha­yal ürü­nü­dür" di­ye ko­nuş­tu.


Bugün

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Fenerbahçe Ülker-Galatasaray Liv Hospital maçında bir grup taraftar, Aziz Yıldırım'a tepki gösterdi....
Fenerbahçe Ülker-Galatasaray Liv Hospital maçında sarı-lacivertli basketbolcu Melih Mahmutoğlu'nun 6-0 göndermesi dikkatlerden kaçmadı....
Fenerbahçe Ülker'in yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı ABD asıllı oyun kurucu Ricky Hickman, twitter üzerinden yazdığı mesajlar...
Galatasaray’da, 6 oyuncunun alacakları nedeniyle kulübe ihtarname çekmesinin ardından, gençler hariç tüm isimler aynı yola gitti....
Galatasaray Liv Hospital Başantrenörü Ergin Ataman, "Fenerbahçe, Avrupa Ligi şampiyonluğuna aday" dedi....
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), geçen sezon final serisinde oynanamayan Fenerbahçe Ülker-Galatasaray Liv Hospital karşılaşmasına ilişkin TBF Disiplin...